Home

Wat is loonindexering

loonindexering - Zelfstandignaamwoord 1. automatische loonsverhoging naargelang de prijzen stijgen Woordherkomst samenstelling van loon en indexering. Lees verder. 1973 loonindexering zelfst.naamw. automatische loonsverhoging naargelang de prijzen stijgen Bron: Wikiwoordenboek - loonindexering Loonindexering. Als het leven duurder wordt, is het aangenaam als je loon mee stijgt. Maar waarom wordt het loon geïndexeerd? Heeft iedereen er recht op? En wanneer gebeurt die indexering? Wil je weten of jouw loon ook geïndexeerd wordt

Wat is de betekenis van loonindexering - Ensi

 1. De automatische loonindexering is voor de voorstanders het middel bij uitstek om de koopkracht van de bevolking te behouden: als producten en diensten duurder worden, krijgen we een paar maand later meer loon, en kunnen we onbezorgd blijven consumeren als voorheen
 2. Wat betekent een overschrijding van de spilindex voor U ? De lonen en sociale uitkeringen worden verhoogd met 2% wanneer de spilindex overschreden wordt. Ambtenaren, werkloosheidsuitkeringen, pernsionen , kinderbijslagen en andere uitkeringen volgen de spilindex. Twee maanden na de overschrijding stijgt het loon
 3. Cao-lonen, definitieve cijfers 2019. In 2019 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,5 proce nt gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is hoger dan die van 2018 (2,0 procen t). Op het niveau van de bedrijfstakken deden in 2019 de hoogste cao-loonstijgingen zich voor in de zorg, horeca en de waterbedrijven en afvalbeheer (elk 3,1 procent)
 4. Wat is de gezondheidsindex? Deze index is opgebouwd op basis van de prijsevolutie van een 500-tal producten en diensten. Het is de algemene index waar volgende producten uit zijn verwijderd : diesel, benzine, tabak en alcohol. Wanneer de gezondheidsindex de spilindex overschrijdt worden de lonen aangepast
 5. Loonindexering voor merendeel bedienden Voor bedienden die behoren tot het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200), het merendeel van de bedienden in ons land, wordt het loon vanaf 1 januari 2021 geïndexeerd met 0,95%. Een overzicht van de loonbarema's in het PC 200 vind je hier
 6. De loonindexering is daarmee groter dan in januari 2020. Federale regering hertekent overbruggingsrecht voor zelfstandigen. wat ook gevolgen heeft voor de kilometerheffing

Loonindexering - 3 definities - Encycl

De loonindexering zorgt ervoor dat jouw loon de prijs van goederen en diensten volgt. Wordt het leven duurder, dan stijgt jouw loon. Dat gaat als volgt: elke maand wordt de waarde van een vaste.. De in de tabel renten, rendementen en indexcijfers voor de pensioenadviespraktijk opgenomen loonindex betreft de index CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen. De voorlopige cijfers worden doorgaans met een maand vertraging gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen zijn mogelijk. De CAO-lonenindexen zijn in 2000 op 100 gesteld Dit is een gewogen gemiddelde prijsindexcijfer van het gemiddelde huishouden. Indexering kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij loon, pensioen, sociale zekerheid, woninghuur, alimentatie, heffingskortingen en boetes, maar ook op vrijgestelde bedragen en grensbedragen van de grondslag, zoals de inkomensgrenzen in box 1 Het indexcijfer van de consumptieprijzen geeft het verloop weer van het prijspeil van een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. Het indexcijfer van de consumptieprijzen - beter gekend als 'de index' - meet de prijsevolutie van de goederen en diensten die de gezinnen consumeren. Dit indexcijfer wordt maandelijks bepaald aan de hand van de waarde van.

Een filmpje over de gezondheidsindex dat komt van www.explania.com. De reden dat dit op YouTube staat, is omdat sommige computers geen Flash ondersteunen. Al.. De uittreding heeft verregaande gevolgen voor bedrijven en werknemers. Zit je ook met heel wat vragen rond de brexit? Raadpleeg dan zeker onze FAQ-pagina. Loonindexering PC 200 De automatische loonindexering wordt voor PC 200 naar jaarlijkse gewoonte in januari doorgevoerd. Voor januari 2021, wordt is de loonindexering +0,95% De betekenis van loonindexering vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van loonindexering gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Loonindexering - Jobat

Op basis van afgesloten cao's komt de gemiddelde loonstijging in 2020 uit op 3,3 procent, zo verwacht werkgeversclub AWVN. Dat is ook politiek relevant Wat wordt verstaan onder de gezondheidsindex? De Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (B.S. 27 april 2015) heeft artikel 2 van het K.B. van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen (B.S. 31 december 1993) gewijzigd door een nieuw Hoofdstuk II in Titel I van het voormelde K.B. in te voegen

De afgevlakte index (ook nog het voortschrijdend gemiddelde genoemd) is de gemiddelde waarde van de gezondheidsindex in de 4 voorbije maanden. De afgevlakte index is de basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden Overzicht van de loonindexering in België en in Europa _____ I. Het Belgische systeem van automatische loonindexering De automatische loonindexering Het indexeringsmechanisme is symmetrisch, wat betekent dat het zowel in opwaartse als neerwaartse zin dient toegepast te worden

De loonindex, redder of doodgraver van onze - Jobat

De onderstaande inflatievooruitzichten van februari 2021 tot december 2022 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot januari 2021 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 22 januari 2021. De olieprijs zou gemiddeld 54 dollar per vat bedragen in 2021 en 52 dollar per vat in 2022. De wisselkoers van de euro zou. Wat is de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 27 Europese landen (lidstaten). Deze landen hebben de EU bevoegdheden gegeven om gemeenschappelijk Europees beleid te voeren. Gemeenschappelijk Europees beleid Inflatie cijfers Nederland - CPI. Zoals beschreven op de pagina met algemene informatie over inflatie, is CPI de afkorting van de consumentenprijsindex.De CPI is de gemiddelde prijs van een standaardpakket goederen en diensten die door huishoudens uit een bepaald land aangeschaft kunnen worden voor consumptie Daarin leggen ze helder en beknopt uit wat de index precies inhoudt, hoe het indexmechanisme werkt en wat het belang is van de automatische loonindexering. Interessant! De brochure '100 jaar index in 10 kernpunten' (13 blz.), kan je hieronder downloaden. Download. Download de brochure 100 jaar index in 10 kernpunte Wat is een indexsprong Indexsprong. Een indexsprong geeft een vals beeld aan de Belgen. Een indexsprong betekent dat de indexaanpassing wordt overgeslagen. Ondanks het veel belovende woordje sprong is een indexsprong dus geen goede zaak. Want die aanpassing is juist nodig om het leven dat elke week toch al duurder wordt sinds de crisis, op te.

De alimentatie wordt jaarlijks verhoogd met de indexering. Betaalt uw ex de indexering niet? Het LBIO kan dit gratis voor u innen Laten we de loonindexering grondig bestuderen. Na het lezen van dit artikel leert u over: 1. Het belang van loonindexering 2. Soorten loonindexering. Het belang van loonindexering: Loonindexering is belangrijk omdat de arbeidsmarkten niet onmiddellijk duidelijk worden. Een volledige indexering impliceert reële loonrigiditeit, terwijl het ontbreken van indexatie leidt tot nominale. De bankwereld beter begrepen: alles wat u moet weten over loonindexering. Krijgt u vaak te maken met financiële kwesties, maar u bent geen financieel expert? Geen probleem: elke maand lichten we een financieel onderwerp toe in begrijpbare mensentaal. Deze maand: wat moet u weten over loonindexatie loonindexering, een indexsprong, is dan ook een maatregel die de jongste tijd meer naar voren wordt geschoven vermits dit onmiddellijk een effect heeft op de begroting en ook de groei in de loonkosten remt, wat gunstig is voor de concurrentiekracht. Een argument tegen is dat hierdoo

Loonsverhoging + Indexering: wat eerst? 19 mar 2018 12:55 Simpele vraag: In maart worden onze lonen jaarlijks herzien, wat in veel gevallen voor een al dan niet aanzienlijke opslag zorgt voor de maand daarop (dus hoger loon in april) Daarnaast maakt een automatische loonindexering een 'loonmatiging door inflatie' onmogelijk. In andere landen zou dit wel mogelijk zijn, wat de oorzaak is van onze zogenaamde 'loonhandicap'. Tegenstanders van de automatische loonindexering wijzen er vaak op dat we het 'enige' land zijn in Europa dat een dergelijk systeem kent

Loonindex - Wanneer is de volgende indexaanpassing

 1. Wat is de spilindex? De index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Stijgen de prijzen van producten en diensten, dan stijgt de index mee. Overschrijdt het cijfer de zogenaamde spilindex, dan nemen de uitkeringen en lonen automatisch toe. Dat is wat in februari 2020 is gebeurd. Wat verandert er
 2. dat we veel lager uitkomen
 3. Met ingang van 15 mei 2018 publiceert het CBS een nieuwe reeks prijsindexcijfers voor de Dienstenprijsindex (DPI)
 4. Wat is het ACV-standpunt over de index? De index is een sociaal neutraal instrument en behandelt iedereen op dezelfde manier. Als de prijzen stijgen, zorgt de index dat onze koopkracht behouden blijft. Het ACV blijft zich inzetten om het principe van de index te behouden
 5. De automatische loonindexering wordt in ons land via sectorale cao's geregeld. Hierdoor gebeurt de indexering niet voor iedere werknemer op hetzelfde moment. Intussen is er meer duidelijkheid over de hoogte van de indexering voor paritair comité (PC) 200, een van de grootste PC's in ons land
 6. Veel uitkerende pensioenen worden in de maand januari weer geïndexeerd. Welk indexpercentage hierbij gehanteerd moet worden, hangt af van wat hierover in de pensioenovereenkomst is bepaald. In veel pensioenovereenkomsten is vastgelegd dat de pensioenen na ingang zoveel mogelijk waarde- of welvaartsvast worden gehouden

Adres Techniek Nederland Korenmolenlaan 4 3447 GG Woerden. KvK 27248698 BTW NL811024714B01. Service & contac Indexering alimentatie. Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging Olie op het vuur voor de automatische loonindexering, die ter discussie staat. ©Frank Muller/Hollandse Hoogte/Hollandse Hoogte (netto) - Het kabinet van de minister van Economie Vincent Van Quickenborne kondigde vorige donderdag aan dat de inflatie weer is toegenomen en in januari 3,22 procent bedroeg Onderstaande tabellen geven een overzicht van de toeslagverleningen over de afgelopen 10 jaar. Er is aangegeven of er sprake was van volledige toeslagverlening (100% van de toeslagmaatstaf) dan wel gedeeltelijke of geen toeslagverlening (lager dan 100% van de toeslagmaatstaf)

Ontwikkeling cao-lonen - CB

De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. Voor de tariefberekening gebruiken wij de cijfers die het CPB publiceert (meestal in maart) in het Centraal Economisch Plan De inflatie zakte in september voor het eerste sinds november 2009 onder nul. Het leven werd met andere woorden goedkoper. Maar dat is niet zo'n goed nieuws als het op het eerste gezicht lijkt: ook uw loon kan dalen De loonindexering wurgt Belgische bedrijven en ondermijnt de concurrentiekracht. Althans, dat zijn de argumenten van de voorstanders van een afschaffing. De inflatie stijgt in België sneller dan in onze buurlanden. Het mechanisme van automatische loonindexering zorgt dan ook voor een ontsporing van de loonkosten

Loonindex : Gezondheidsinde

Wat verandert er op 1 januari 2021? - ACLV

Hoger minimumpensioen, duurdere dokter en strengere

Dit is het effect van de loonindexering op jouw loon De

Een evaluatiegesprek is geen functioneringsgesprek - Jobat

CAO loonindex - Pensioen Perspectie

1) Compagnie 2) Corporatie 3) Handelsmaatschappij 4) Handelsonderneming 5) Handelsvennootschap 6) Onderneming 7) Vennootschap (2) handelsvereniging z.. Wat de inflatie betreft, is de reactie sterker ingeval van volledige loonindexering en dit voor alle tijdshorizonten (eerste luik van de grafiek). De volledige loonindexering verhoogt immers de volatiliteit van de inflatie, alsook de persistentie ervan, aangezien ze aanleiding geeft tot zogenoemde tweede sociaal van onze redacteur Het Belgische systeem van automatische loonindexering is uniek in de wereld. Maar in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, kunnen lang niet alle Belgische. Daarin leggen ze helder en beknopt uit wat de index precies inhoudt, hoe het indexmechanisme werkt en wat het belang is van de automatische loonindexering. Interessant

Wat heeft de aanhoudende droogte met de concurrentiepositie van België te maken? Meer dan u denkt. Als de groenteprijzen door de droogte stijgen, klimmen de lonen. Bedrijven worden door de automatische loonindexering vanzelf met een hogere loonfactuur geconfronteerd, ook al hebben ze door de droogte al heel wat andere bijkomende kosten. Het is een van de absurde elementen in het Belgisch. Het Sociaal Fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden kent aanvullende voordelen toe aan de werkgevers en de bedienden van het PC200 Wat is de gezondheidsindex? De gezondheidsindex is een afgeleide van het algemene indexcijfer. Wanneer producten zoals tabak en brandstof uit de index worden gehaald krijgt men de gezondheidsindex. Het cijfer geeft een indecatie van de economie en wordt in Belgiê gebruikt voor het systeem van de automatische loonindexering

Geen investeringspiek in aanloop naar

Bij loonindexering is er sprake van een koppeling van de lonen aan de prijsontwikkeling, waardoor de koopkracht van de werknemers gelijk blijft.. In de jaren zeventig werden de lonen bij een stijging van de prijsindexcijfers, inflatie, automatisch met een vergelijkbaar percentage verhoogd.In de praktijk lopen de twee niet perfect gelijk op, de loonsverhoging kan met een vertraging de. De laatste dagen deden enkele notoire CD&V'ers nogal wat stof opwaaien door hun suggestie om de automatische indexverhoging een keertje over te slaan.. Elektriciens (PC 149.01) : Loonindexering vanaf 1 januari 2021! PC 302 (horeca) - Indexatie van het loon. Kies uw kantoor. Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service :: Wat is de postcode van uw gemeente ? Dit is mijn favoriete secretariaat . Of zoek uw secretariaat via de kaart. Word lid; Overzicht; Mijn sector. De loonindexering is daarmee groter dan in januari 2020. wat ook gevolgen heeft voor de kilometerheffing. Brussel wordt grotendeels zone 30 In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. HR-dienstverlener SD Worx be..

Door inflatie wordt geld minder waard. Een euro is nu meer waard dan een euro over 10 jaar. Deze berekening toont hoeveel een bepaald geldbedrag nu, door inflatie, over een aantal jaren nog waard is.. De berekening toont ook hoeveel dit bedrag dan nu vertegenwoordigd (waard is). Ook kan - door een jaartal in het verleden in te voeren - de inflatie t.o.v. het verleden berekend worden Wat is een indexcijfer? Een indexcijfer is een verhoudingsgetal. Je drukt uit hoe vaak een bepaalde gebeurtenis in een bepaalde tijd voorkomt ten opzichte van een andere periode. Een indexcijfer is handig bij prijzen, inkomen of productievolume. Door het berekenen van een indexcijfer kan er een goede vergelijking gemaakt worden De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW

Cao. In een poll van Ondernemen Met Personeel werd gevraagd: Heb jij te maken met een cao? Ja, nee of geen idee? Ongeveer 17 procent van de ondernemers in het MKB had 'geen idee'. Ruim 37 procent zei 'nee' en 46 procent 'ja' Het ging om een algemene tariefverhoging van 3 procent ongeveer.Wat de minister van Economie er ook bij vergeet te vertellen is dat de turteltaks voor Telenet neerkwam op een extra Raken aan de automatische loonindexering is en blijft een taboe, maar als we de Belgische inflatie en de concurrentiekracht op een duurzame manier in lijn willen.

De indexering is verplicht. Wanneer je de verhoging niet betaalt kan de ex gaan vorderen. De 2,5 procent indexering tel je bij het huidige alimentatiebedrag op. Het alimentatie bedrag wordt dus welk jaar wat hoger. Ben je alimentatieontvanger? Stel je ex dan tijdig op de hoogte van de indexering Automatische loonindexering is schadelijk Toen het monetair beleid nog bepaald werd door regeringen, was de automatische loonindexering nuttig, vindt GERT PEERSMAN. Maar in de huidige monetaire unie is ze niet alleen contraproductief, maar zelfs asociaal. GERT PEERSMAN Wie? Hoogleraar monetaire economie, UGent. Wat? Ook België moet af van de. De meting van de loonindexering in de privésector Methodologische nota - 17/01/2019 Net als de indexeringsvooruitzichten voor de volgende twee jaar is ook de in het verleden waargenomen loonindexering in de privésector belangrijk om de maximaal beschikbare marge te berekenen

Maar wat zal zo'n aanpassing van de automatische loonindexering aan besparingen opleveren? Deze vraag werd m.i. nog nooit gesteld. De ambtenarenlonen en uitkeringen zullen niet geïndexeerd worden, wat een serieuze besparing oplevert voor de staat Meer den vierhonderdduizend werknemers zien hun loon in januari met 2,17 procent geïndexeerd. En de anderen Lees alles over de cao Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 en download het bestand

Uitgebreide CAO-informatie, volledige CAO-teksten, salarisverhogingen, links naar relevante websites, premie-overzichten, pensioenen, etc Automatische loonindexering is pervers systeem De automatische loonindexering in ons land leidt er op een perverse manier toe dat de consumptieprijzen stijgen, wat de Belgische handel niet ten. Per 1 januari 2019 wordt de alimentatie met 2% verhoogd. Bereken wat jouw nieuwe alimentatie bedrag is in 2019 na wettelijke indexering

Voka: ‘Werknemer in Vlaanderen gaat er financieel opVBO RADAR – Inflatiegraad flirt met 3% in februari 2017Vrijuit 2019 | ACLVBAcerta laat inflatiecijfers uitlekken | De TijdSterk jaarbegin voor Limburgse conjunctuur | VokaHoe ziet je loonbrief eruit vanaf 1 januari 2019?

Loonindexering is immers iets dat de vakbonden per sector hebben afgesproken. De indexering die op jouw loonzakje van toepassing is, wordt dus vastgelegd in een zogenaamde Collectieve Arbeidsovereenkomst (oftewel CAO) van het paritair comité waartoe je behoort. Tot welk paritair comité je behoort, kan je dan weer vinden op je loonfiche Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en de genormaliseerde cao gemeenten vanaf 2020 van toepassing. De CAR-UWO is daarmee vervallen. Materiële rechten en plichten uit de CAR-UWO zijn omgezet naar de cao Wat betekent OWI? OWI staat voor Optimale loonindexering. Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Optimale loonindexering wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Optimale loonindexering in het Engels Raadpleeg onze indexberekening om geïndexeerde huurprijzen, lonen, uitkeringen en onderhoudsbijdragen zelf te berekenen aan de hand van de gezondheidsindex en de consumptieindex

 • Persicaria affinis.
 • Grieks restaurant Hoogstraat Antwerpen.
 • Armoede Wikikids.
 • Camping le Moulin Ardennen.
 • Batida Fashion Online.
 • Elektrische fiets wikikids.
 • Candace Phineas and Ferb.
 • Kattenverblijf buiten winter.
 • How to Install minecraft Mods without FORGE.
 • Pesten op het werk 2019.
 • Golfbaan Oosterbeek.
 • A.s.r. schade melden.
 • EOS Utility free download.
 • Avatar fighting game.
 • Beneden Sas trouwen.
 • Singer 4662 onderdelen.
 • SLC.
 • 9 weken zwanger symptomen nemen af.
 • Houtsnijwerk gereedschap.
 • Attributietheorie onderwijs.
 • Fossil horloge Dames sale.
 • Ecuador schildpad.
 • Jaarmarkt Leuven 2020.
 • Kortingscode Landal.
 • Tuinhuis zwart potdeksel.
 • Single wandelvakantie.
 • Steigerhout sidetable op maat.
 • Barracuda Email Security Gateway.
 • KMG Neede.
 • Kast met slot Marktplaats.
 • Oud brood in de oven.
 • HÜPPE douchedeur onderdelen.
 • Penitentiair Complex Brugge.
 • Under Armour jas Heren.
 • Albertus Magnus corps.
 • Teckel puppy.
 • VIAC stock.
 • Poliwrath HeartGold.
 • Overhemd ronde boord.
 • Facebook beheerder in behandeling.
 • Geleiders voorbeelden.