Home

Wat valt onder geheimhoudingsplicht

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Het gaat daarbij vooral om vrije beroepen. Het beroepsgeheim geldt niet als de betrokkene toestemming geeft om aan derden inlichtingen te verstrekken. Schending van het beroepsgeheim is strafbaar. Daarbij kunnen beroepsverenigingen bijkomende sancties opleggen. Bovendien kan eenieder die hierdoor schade heeft g Een geheimhoudingsbeding is een apart artikel in de arbeidsovereenkomst waarin geheimhouding wordt afgesproken. Hiermee kan de werkgever geheimhouding opleggen aan de werknemer voor de periode tijdens en na zijn dienstverband. Om als medewerker goed te functioneren is kennis van de onderneming waar hij/zij werkt vaak essentieel

De geheimhoudingsplicht geldt ook voor informatie waarvan de ondernemingsraad het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, zoals zaak- en bedrijfsgeheimen (passieve geheimhoudingsplicht). Onder deze passieve geheimhoudingsplicht valt ook de informatie 'in verband met de opgelegde geheimhouding' Een geheimhoudingsbeding verbiedt u om tijdens of na het dienstverband vertrouwelijke informatie aan derden te geven. Overtreding van het geheimhoudingsbeding kan uiteindelijk leiden tot ontslag. Ook kunt u door uw werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade

Beroepsgeheim - Wikipedi

C. Wat valt er onder het begrip 'geheim'? D. Geheimhoudingsplicht in het Vlaams Parlement onder personen, waar ambtenaren uit hoofde van hun ambt kennis van krijgen, niet zomaar publiek zullen worden gemaakt. De doelmatigheid en geloofwaardigheid van het bestuur worden. De geheimhoudingsplicht maakt het mogelijk dat de belastingheffing zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. In principe valt alle informatie waarover wij beschikken over een persoon of organisatie onder de geheimhoudingsplicht. Deze informatie wordt niet aan anderen bekendgemaakt. De geheimhouding geldt ook voor onze medewerkers onderling Geheimhoudingsplicht Mensen die vanwege hun beroep met medische gegevens werken, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij in principe geen gegevens van een patiënt aan anderen mogen verstrekken. Voor verschillende soorten beroepen gelden verschillende soorten geheimhoudingsplicht Volgens de beroepscode (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt Je mag je geheimhoudingsplicht doorbreken als de patiënt/cliënt daarvoor toestemming geeft. Dat moet wel goed aan de patiënt uitgelegd worden en hij mag hiervoor ook bedenktijd krijgen. Als je die toestemming hebt, ben je nog steeds niet verplicht om informatie te geven. Dat mag jij als zorgprofessional zelf afwegen

Geheimhoudingsbeding in een arbeidscontract: waarom is het

Wat gebeurt er als je je niet houdt aan de geheimhoudingsplicht? Niet alleen tijdens, maar ook na de arbeidsovereenkomst is het voor de werknemer verboden om bedrijfsgevoelige informatie naar buiten te brengen Meestal zijn het dan ook advocaten, Officieren van Justitie of opsporingsdiensten, die zich voor het verkrijgen van bepaalde informatie over klanten tot de douane wenden. De douane-ambtenaren zijn echter gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding is op communautair niveau geregeld in het CDW. (artikel 15 CDW Artikel 20 van de WOR regelt hoe de OR en zijn leden moeten omgaan met hun geheimhoudingplicht over vertrouwelijke stukken en mededelingen door de ondernemer. Artikel 20 bepaalt wie (nog meer) onder het bereik van deze geheimhoudingsplicht valt. En hoe de ondernemer geheimhouding kan opleggen 1 inleiding De geheimhoudingsplicht van werknemers is onlosmakelijk verbonden met de arbeidsovereenkomst. Geheimhouding is niet wettelijk geregeld, maar volgt wel uit de norm van goed werknemerschap ex artikel 7:611 van het Burgerlijk Wet‐ boek (BW)

De geheimhoudingsplicht van de notaris en van de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen blijft ook bestaan na beëindiging van het ambt of de betrekking waarin de werkzaamheid is verricht. 'In de huidige Notariswet (oud, bew.) ontbreekt een uitdrukkelijk geregelde algemene geheimhoudingsbepaling Het geheimhoudingsbeding heeft bovenal een preventieve werking, waarmee het prijsgeven van vertrouwelijke informatie tegengegaan wordt. Informatie is vertrouwelijk wanneer dit nadrukkelijk is verklaard door de werkgever of wanneer de werknemer dit uit de omstandigheden had kunnen afleiden Specifieke geheimhoudingsplicht Naast de algemene geheimhoudingsplicht kan door de ondernemer of OR een specifieke geheimhoudingsplicht worden opgelegd. Valt een bepaalde aangelegenheid niet onder de algemene geheimhoudingsplicht, maar wilt u er toch voor zorgen dat OR-leden deze informatie vertrouwelijk houden Geheimhoudingsplicht voor medewerkers zorginstelling. Er is ook een geheimhoudingsplicht als een patiënt of cliënt met een zorginstelling een behandelingsovereenkomst sluit (artikel 7:457 BW). Zo'n overeenkomst houdt in dat je bij de zorginstelling onder behandeling komt Wat er rond de geweigerde transactie gezegd en gedaan is, valt wel onder de geheimhoudingsplicht en blijft dus binnenskamers. Uitzondering op geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht Er is wel een situatie waarin onze geheimhoudingsplicht is ingeperkt

Wat moet je doen als je hebt gezien dat er een wietplantage in de woning staat of dat een koppel samenwoont zonder dat de sociale dienst daarvan op de hoogte is gesteld? Ben je als hulpverlener verplicht de mogelijke fraude aan de gemeente te melden of valt deze informatie onder de geheimhoudingsplicht? Meldplich Wat zegt de wet? Volgens Wet op de Ondernemingsraden (artikel 20) moet de directie aangeven voor wie de geheimhouding precies geldt, en voor hoe lang. Als jullie de geheimhouding accepteren, dan moeten jullie je er ook aan houden. Houd je je niet aan de afspraak, dan kun je zelfs ontslagen worden Of een bepaald document onder de geheimhoudingsplicht valt, wordt in beginsel beoordeeld door de tot verschoning bevoegde persoon en dient door politie en justitie te worden gerespecteerd. Er is geen sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden die het belang van waarheidsvinding zwaarder kunnen doen wegen dan het beroep op het verschoningsrecht De Wft verstaat onder vertrouwelijke informatie in elk geval concurrentiegevoelige informatie en informatie die een disproportionele inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Reeds openbare informatie is in elk geval geen vertrouwelijke informatie die onder de geheimhoudingsplicht van de AFM valt

Informatierecht en geheimhoudingsplicht: een spanningsveld

 1. Ook verkapte mededelingen zijn niet toegestaan als daaruit te herleiden valt wie je cliënt is. In lid 2 is een belangrijke uitzondering opgenomen van de geheimhoudingsplicht. Indien het voor een zaak noodzakelijk is dat de advocaat kenbaar maakt wie zijn cliënt is en de cliënt heeft daartegen geen bezwaar, mag de advocaat de geheimhoudingsplicht doorbreken
 2. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat hem ambtshalve is toevertrouwd. Eigen observaties van de notaris over de gesteldheid van zijn cliënt vallen (meestal) niet onder zijn geheimhouding. Het notariaat valt niet onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van 1 juli 2013
 3. g spelen, maar zijn organisatorisch van aard
 4. ee heeft niet zoals een arts een geheimhoudingsplicht

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst of WGBO (Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst) is de op 1 april 1995 in werking getreden toevoeging van boek 7, titel 7, afdeling 5 aan het Burgerlijk Wetboek. Onder Arbovoorzieningen verstaan we een voorziening die vanwege de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ter beschikking wordt gesteld. Van belang is dat deze voorziening (gedeeltelijk) op de werkplek wordt gebruikt. Bedrijfsfitness. Ook bedrijfsfitness valt onder de nihilwaardering. De voorwaarde is dat de fitness op de werkplek plaatsvindt Vaktherapie in 2021: wie vergoedt wat? Op Zorgwijzer vind je een overzicht met alle vergoedingen per zorgverzekeraar Onder de WKR mag u maximaal 1,2% van de totale fiscale - Deel van reiskostenvergoeding dat boven de €0,19 per kilometer valt (€5.000 - €1.200). Over deze €3.800 moet 80% eindheffing worden afgedragen, wat neer komt op €3.040 (0,80 x €3.800). De eindheffing moet uiterlijk de 1e aangifte loonheffingen van het volgende jaar. Dit valt onder de dekking Aanspraken van derden ü Contractbreuk Contractbreuk is elke tekortkoming in de nakoming van een contract. Daarbij kan het gaan om een fout, het niet voldoen aan afspraken in een service level agreement of het niet nakomen van toezeggingen of garanties. Maar ook het overschrijde

Drie werknemers doen kennis op binnen een bedrijf. Zij stappen over naar een concurrent en gebruiken de opgedane kennis voor het bedrijf van de concurrent. De oude werkgever probeert ze hierop aan te pakken, maar de kantonrechter straft wel het handelen in strijd met het concurrentiebeding, maar oordeelt dat het gebruiken van opgedane kennis niet zondermeer onder het geheimhoudingsbeding valt Onder lamponderhoud valt: vervangen van lampen, tl-buizen en tl-starters en repareren van kapjes en schakelaars. De kosten voor het vervangen van armaturen, het vernieuwen van installaties, de reparaties aan installaties en de reparaties aan beschadigde lampen veroorzaakt door vandalisme, zijn voor rekening van de verhuurder Lees meer omtrent informatie over beëindiging mediation valt onder geheimhoudingsplicht. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze Nee. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het burgerservicenummer (BSN) geen bijzonder persoonsgegeven. In de Uitvoeringswet AVG (UAVG) wordt het BSN niet als bijzonder persoonsgegeven aangemerkt. Wel mogen de Europese lidstaten onder de AVG zelf voorwaarden stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN Wat dekt een inboedelverzekering? Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die niet 'aard- en nagelvast' zitten. Dus je meubels, gordijnen, zwevende parketvloer, maar ook waardevolle spullen zoals sieraden, audio- en videoapparatuur.. Veel inboedelverzekeringen dekken niet alleen schade binnenshuis, maar bijvoorbeeld ook diefstal van tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken.

Geheimhoudingsplicht Mediation - Man en vrouw gescheiden hebben een geschil mbt de omgangsregeling.Hierop volgt een Kort Geding en in een later stadium de bodemprocedure.In KG is door de voorzieningsrechter bepaalt dat er tussen partijen een Mediation dient plaats te vinden voordat. Wat valt er te leren van het bedrijfsleven? 7 november2018 : WMS congres geheimhoudingsplicht Onderscheid passieve geheimhouding en actieve Artikel 20, lid 1 WOR onderscheidt drie categorieën gegevens die onder de geheimhoudingsplicht vallen: a. passieve geheimhouding Zaken- en bedrijfsgeheimen die een lid van de OR of. Onder het openbaar vervoer valt treinverkeer, bussen, taxi's maar ook vliegverkeer. Afhankelijk van de situatie wordt het openbaar vervoer beperkt met een aangepaste dienstlijn. Het afvaltransport. We produceren jaarlijks zoveel afval, dit moet afgevoerd worden. Het afvaltransport valt onder de vitale beroepen Wat verstaan we onder 'Een Goed Leven'? Jeanet Landsman, Marieke Werkman en Andrea Fokkens . Colofon . Titel: Wat verstaan we onder 'Een Goed Leven'? ISBN: 978-94-034-0847-7 Auteurs: J. A. Landsman, M.F. Werkman, A.S. Fokkens Uitgave: Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO), Universitair Medisch Centrum Groninge

65 Dierlijk afval - LAP3

Wat valt er onder het kort vreemd vermogen? Er zijn best veel posten die je onder kort vreemd vermogen kunt scharen. Wat bij iedere ondernemer op de balans zal staan zijn crediteuren, dus de facturen van je leveranciers. Maar ook bankschulden en belastingen die je op korte termijn moet betalen Wat valt er onder publiekrecht? Het eerste belangrijke rechtsgebied is het Staatsrecht. De regels binnen dit recht gaan over de organisatie van het Rijk - de Staat. Er zijn bijvoorbeeld regels opgesteld over het nemen van publieke beslissingen, over de democratie, de vrijheid van meningsuiting etcetera Hiernaast valt bijvoorbeeld ook behang en laminaat onder jouw inboedel. Als je onzeker bent over de waarde van jouw inboedel dan kun je de inboedelwaardemeter in onze rekenmodule invullen. Deze module berekent de waarde van jouw inboedel, zo weet je zeker dat je jouw inboedel voor het juiste bedrag verzekert Wat valt er anno 2020 onder verblijfsoverstijgende kosten voor uw kinderen? leestijd 5 minuten gepubliceerd op 01 juli 2020 Wanneer u en uw ex-partner uit elkaar gaan dan zullen de kosten voor verzorging en opvoeding van uw kinderen over u beiden verdeeld moeten worden Wat valt onder de professionele standaard van een advocaat. c. Geheimhoudingsplicht advocaten. De advocaat kan zich niet verschuilen achter een (wettelijke)geheimhoudingsverplichting indien de cliënt op de hoogte is van het feit dat die advocaat een soortgelijke procedure al eerder heeft gevoerd

Wat valt onder de Bovag garantie? Onder de garantie vallen gebreken die binnen de garantieperiode zijn ontstaan of gebreken die niet waarneembaar waren bij de aankoop. Het moet echt gaan om een gebrek. Met andere woorden: het onderdeel is kapot en het voldoet niet meer aan de norm die de fabrikant heeft voorgeschreven Wat valt onder kinderalimentatie? Wanneer de hoogte van de kinderalimentatie is afgesproken, zij het door jullie zelf of door de rechter, horen alle kosten gedekt te zijn voor het kind. Denk hierbij niet alleen aan kleding en luiers, maar ook aan eten en drinken, kinderopvang, zwemles, naschoolse activiteiten en meer

Wat precies onder een opstalverzekering valt, hangt af van de dekking die je kiest. Schade aan je huis door onder andere brand en storm is bijna altijd verzekerd. Vergelijk de dekkingen Basis en Allrisk en ontdek wat de Aegon Opstalverzekering vergoedt Wat valt onder inboedelverzekering is voor jou geen onbeantwoorde vraag meer. Bekijk onze verzekeringen daarom vandaag nog online en sluit je ideale pakket af. Sieraden zijn verzekerd tot €6000,- en je betaalt €0,- eigen risico, ook bij stormschade Veel zorgkosten rondom de zwangerschap vallen niet onder het eigen risico. Ook al worden deze kosten wel vanuit de basisverzekering vergoed. In het overzicht hieronder zie je precies wat er wel en wat er niet onder het eigen risico valt bij een zwangerschap

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure Een onkostenvergoeding valt niet onder het beslag, tenzij deze als fiscaal loon wordt beschouwd. Voor de reiskostenvergoeding geldt bijvoorbeeld dat € 0,19 per kilometer belastingvrij is. Deze vergoeding valt dus niet onder het beslag

Kortrijk ppt deontologie alleen lezenWat is mediation – Advies en Mediation

Wat valt niet onder het depositogarantiestelsel? Beleggingen Beleggings- en (bank)spaarhypotheken Geld dat op een beleggingsrekening staat, valt dus onder het depositogarantiestelsel. Je beleggingen zelf vallen er niet onder. Lees meer over de. Meerdere soorten zorg vallen onder de Wlz: Het verblijf in een instelling: het kan hier gaan om een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Vanaf 2021 kan dit ook een woonvorm in de ggz zijn Het nadeel is wel dat je veel meer uit eigen zak moet betalen, voordat je recht hebt op vergoeding van zorg die valt onder de basisverzekering. Het vrijwillig verhogen van het eigen risico is daarom vooral in trek bij jongeren en gezonde mensen die over het algemeen weinig gebruik maken van zorg Vergroten of verbouwen: wat valt er onder de kruimelgevallenregeling? Gefeliciteerd! U heeft de promotieknop gebruikt om het gekozen artikel te promoten. Via dit menu kunt u uw persoonlijke social media campagne instellen. Vastgoedjournaal beheert op social media de de grootste kanalen voor de Nederlandse vastgoedsector Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van politie, boa's maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken

Wat is een geheimhoudingsplicht? - vhpzor

Contextual translation of valt onder de controlebevoegdheid van from Dutch into French. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory Wat valt er onder Medisch Noodzakelijke Voetzorg? Corona maakt het dat er op dit moment roerige tijden zijn met veel onzekerheden voor iedereen. De praktijk is (zoals wellicht bekend is) gesloten voor reguliere voetbehandelingen. Medische Noodzakelijke voetzorg mag ik onder strikte voorwaarden blijven uitvoeren FNV-leden kunnen stemmen op nieuwe voorzitter, en er valt wat te kiezen bijvoorbeeld onder jongeren en flexwerkers. Jong: De samenleving ziet er heel anders uit,. Ze wassen het, voor wat extra geld en ze moduleren het ook nog. Hier krijgen ze geld voor. Dat zijn allemaal diensten. Maar koop je nog een aantal flessen speciale shampoo. Dan is dit een fysiek product. Ook hotels en schoonmaakbedrijven vallen onder retail. Koop je producten voor je onderneming? Dan valt dat niet onder de detailhandel

Geheimhoudingsbeding: de voorwaarden Absolute Advocate

Wat valt niet onder Wmo zorg? Er zijn ook voorzieningen die u niet bij de sociale dienst kunt aanvragen. Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik zoals bedverhogers, toiletverhoger, krukken en rolstoelen U moet hiervoor zijn bij leveranciers en aanbieders die deze hulpmiddelen verhuren of verkopen Parket bij de Hoge Raad 2 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:510 Noch de wet zelf, noch de wetsgeschiedenis biedt concrete aanknopingspunten voor de uitleg van het bestanddeel enig geheim in de delictsomschrijving van art. 272, eerste lid, Sr. Onder de in de literatuur en in de rechtspraak gehanteerde

Cognitie Cognitieve functies bij hersenletsel. N.A.H NAH Problemen met aandacht concentratie geheugen bij hersenletsel. problemen met plannen en organiseren. Planningsstoornis Concentratiestoornis Geheugentrainin Valt onder de geheimhoudingsplicht. Frans. Information confidentielle. Laatste Update: 2014-11-13 Gebruiksfrequentie: 1 Kwaliteit: Nederlands. Valt onder deze categorie : Frans. Entre dans cette catégorie : Laatste Update. Dit valt onder je opstal. Onder opstal valt je huis zelf en wat aan je huis vastzit. Bijvoorbeeld de tuin, sloten op de deuren en de waterleidingen. Deze onderdelen zitten in of aan je huis vast en kan je niet verhuizen. De opstalverzekering dekt dus schade aan je woning zelf. Bijzondere gevalle Wat valt er allemaal onder zo,n annulerings verzekering , behalve het vliegticket naar Bangkok ook een ticket vor een binnenlandse vlucht , hotel , ik heb ook een aanbetaling gedaan om in een Olifanten opvang kamp te gaan werken ,dit was een niet terug te vorderen bedrag ,valt dit daar ook onder ? Gr Willem. Delen: Facebook

Wat valt er onder een inboedelverzekering en wat valt er onder een opstalverzekering? Inboedel - Wikipedia nl.wikipedia.org. De inboedel (soms boedel) is alles wat zich in een opstal bevindt en er min of meer toe behoort, maar er geen deel van uitmaakt. Bedoeld wordt: stoelen, tafels, gordijnen enz Jouw bezoek aan het ziekenhuis valt namelijk onder spoedeisende hulp. Je hebt er namelijk geen afspraak voor gemaakt en je duim moest met spoed nagekeken worden. Alle kosten voor de spoedeisende hulp vallen onder de basisverzekering. Het eigen risico geldt weer voor alles wat je uit de basisverzekering vergoed krijgt Het gaat zondag sneeuwen in Brabant. En door de lage temperaturen blijft die sneeuw ook wel een week liggen. Volgens Weerplaza wordt de sneeuw zaterdagavond voorafgegaan door flinke ijzel Het moet voor een koper van een vakantiewoning duidelijk zijn wat zijn verplichtingen en rechten zijn bij overdracht/verkoop van zijn eigendom. Daarnaast moet worden omschreven wat de regels zijn voor een volgende eigenaar. Conclusie - Vakantiewoning & VvE. Een vakantiewoning op een recreatiepark valt niet per definitie onder een VvE

Het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst

Maatstaf: geheimhoudingsplicht advocaten. Bij de beoordeling van de klacht staat voorop dat een advocaat gehouden is in het belang van zijn cliënt te handelen. Binnen de advocaat-cliënt relatie geldt dat wat onderling wordt uitgewisseld in beginsel vertrouwelijk is. Voor de advocaat geldt dan ook de verplichting tot geheimhouding van die. Geheimhoudingsplicht onder vuur. ma 10 dec 2012. Voor haar afstudeerscriptie hbo-rechten heeft Renée van Kuijck in 2011 onderzoek gedaan naar de geheimhoudingsplicht van counsellors. Daarvoor heeft zij een oproep gedaan in Counselling Magazine en tien counsellors van één beroepsvereniging geïnterviewd Tevens valt een voordeel uit een rechtshandeling die strekt tot het afdekken van een valutarisico dat met een deelneming wordt gelopen, onder de deelnemingsvrijstelling. Een voorbeeld hiervan is een lening in dezelfde valuta als de buitenlandse deelneming waardoor het valutarisico wordt afgedekt, het valutaresultaat op de deelneming én de lening valt dan onder de deelnemingsvrijstelling Een producent van voedingsmiddelen maakt verschillende conserven. Om te bepalen of dit bedrijf onder de werkingssfeer van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) valt, moet de productiecapaciteit in tonnen eindproduct per dag worden bepaald. Tellen het (opgiet)water en de verpakking hierbij ook mee

Wat valt er te beleven? | ZoVRIJ

Grenzen aan geheimhouding - Sprengers Advocate

Wilt u meer weten over wat de Registercounsellor ABvC Dit zijn geregistreerde professionals die vaak onder de naam van bedrijfscounsellor worden aangenomen of ingehuurd en een verantwoord traject met cliënten aangaan. Meer informatie. Het laatste nieuws. Counselling: complementaire hulpverlening met aantoonbare meerwaarde Valt je medicijn niet onder de Opiumwet, maar zijn de medicijnen door een arts of specialist voorgeschreven? Dan heb je mogelijk een gezondheidsverklaring nodig. Hiervoor neem je contact op met de ambassade van het land van je bestemming Wat is grof huishoudelijk afval? in Inwoners. Delen. Grof • Materiaal dat vast met de woning verbonden was en onderdeel uitmaakt van de inrichting van de woning onder andere; Keukens, sanitair, deuren en kozijnen, bouw- en sloopafval (zoals platen of balken), zonneschermen,.

Wat valt er te doen in Kathmandu

Het geheimhoudingsbeding: vereisten, voorbeelden en

Of valt de boiler helemaal niet onder een verzekering en mag ik gewoon lappen? Inmiddels ben ik 10 websites verder om zelf achter het antwoord te komen, maar deze spreken elkaar keihard tegen. Website A zegt inboedel, website B zegt opstal en website C zegt op zijn beurt dat ik de spaarrekening open mag trekken Ook in 2021 krijg je van ons een Tandongevallenverzekering cadeau bij jouw basisverzekering! Lees hoe je de vergoeding kunt aanvragen Het is van belang om te onderzoeken wat het beleid is van de gemeente om argumenten te kunnen bedenken welke u kunt gebruiken om de gemeente over de streep te trekken. Meer het toepassen van de kruimelregeling kunt u hier lezen. Al met al is het heel nuttig om te onderzoeken of uw bouwplan onder de Kruimelregeling valt

Infectieziekten melden | GGD Hart voor BrabantDilemma van klokkenluider: wat wettelijk onjuist is, voelt

Wat valt onder opstalverzekering? Een opstalverzekering valt onder de brandverzekeringen. Een brandverzekering kent verschillende dekkingscategorieën. In volgorde van uitgebreidheid zijn dit: de kale branddekking, de uitgebreide gevaren verzekering (UGV), de extra uitgebreide gevaren verzekering (UGV+) en de all risk verzekering Het SCP ondervroeg vijfduizend mensen om te achterhalen wat we vinden van ons Nederlanderschap. Het is voor het eerst dat er zo'n groot onderzoek is gedaan naar wat 'we' onder de Nederlandse. Wat valt onder kaakchirurgie? Vanuit de basisverzekering is er vergoeding voor behandelingen door de kaakchirurg. Wat wordt niet vergoed? Er is geen vergoeding voor het trekken van tanden en kiezen, als de tandarts dit zelf had kunnen doen (ongecompliceerde extracties)

 • Doodsoorzaken wereldwijd.
 • Mesen Markt.
 • Kip marinade honing, sojasaus.
 • Opvolgmelk tot welke leeftijd.
 • Coördinaten kleurplaat.
 • Vissen met shads op baars.
 • Spa francorchamps wiki.
 • Hunkemöller fabrieksverkoop 2020.
 • Wasserette Waalwijk.
 • Mac Free Any Data Recovery.
 • Huidaandoeningen donkere huid.
 • Knopen in haar na zwemmen.
 • Dokter spelletjes.
 • Handgranaat kruit.
 • Ferrari World achtbaan.
 • Bruidssieraden huren.
 • Aquariumplanten zuid amerika pakket.
 • Thomas Berge Cassidy.
 • Waar komt pizza Margherita vandaan.
 • Beschadigde huid door krabben.
 • Erythroxylum kopen.
 • Zilvervisjes bijten.
 • Labrys Reizen Rome.
 • Pinkpop festival 1972.
 • Top 100 beste gitaristen Rolling Stone.
 • Formule 1 nieuws.
 • Allergische reactie daas.
 • Hygrometer ijken.
 • KMG Neede.
 • Commercial Super Bowl.
 • Scrapy CrawlerProcess.
 • FOP.
 • Su 57 RCS.
 • Guerchom van Iperen.
 • CD rippen beste kwaliteit.
 • Varkens slachten CO2.
 • Trekkershutten Groningen.
 • Lengte en gewicht kind 12 jaar.
 • Isolatiedeken anwb.
 • Wespen 2020 prognose.
 • Rose DeWitt Bukater wikipedia.